Registrácia - Pravidlá hry

Rímske Impérium je online počítačová hra, respektíve webová hra, ovládaná len prostredníctvom webového prehliadača, ktorú je možné hrať na akomkoľvek počítači či mobile s pripojením k internetu bez akéhokoľvek dodatočného inštalovania softwaru spojeného s touto hrou. Ponúkame alternatívu popri počítačových hrách pre jedného hráča bez potreby pripojenia k internetu a prináša medzinárodnú, medzigeneračnú a do istej miery anonymnú komunikáciu s ostatnými hráčmi, zábavu, relaxáciu či radosť. Pre zaistenie bezproblémového chodu hry a pokojného hrania slušných hráčov musia byť každým hráčom odsúhlasené a následne striktne dodržované nižšie uvedené pravidlá hry.

Všeobecné pravidlá

1. Online strategická hra z obdobia staroveku, Rímske Impérium, je neziskový projekt sprostredkovaný úplne zdarma a jeho hranie je čisto dobrovoľné. Tím Rímskeho Impéria teda nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné ujmy spôsobené jeho hraním. Táto hra môže vyvolať miernu psychickú závislosť. Osobám náchylným k závislostiam či trpiacim nejakou psychickou poruchou je doporučené prerušiť registráciu svojho herného účtu a okamžite opustiť tieto stránky.

2. Tím Rímskeho Impéria neposkytuje žiadne záruky ohľadne chodu hry. Hra môže byť teda kedykoľvek dočasne prerušená, prípadne čiastočne či úplne zrušená, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

3. Tím Rímskeho Impéria má ohľadne pravidiel a chodu hry posledné a definitívne slovo. Pravidlá hry však pre neho platia úplne rovnako ako pre hráčov.

4. Tím Rímskeho Impéria si vyhradzuje právo tieto pravidlá akokoľvek upraviť či doplniť, a to kedykoľvek, i behom hry, podľa momentálnej situácie. O aktualizácii pravidiel, budú hráči vždy informovaní na fóre Adminské oznámenia. Hráč je povinný toto fórum priebežne sledovať a byť plne zoznámený s týmito pravidlami. Neznalosť pravidiel v žiadnom prípade neospravedlňuje!

5. Všetok obsah internetových stránok hry Rímske Impérium je chránený podľa autorských práv. Je výslovne zakázané kopírovanie, reprodukovanie, publikovanie, sťahovanie či prenášanie akéhokoľvek textu, obrázku, designu stránok, zdrojového kódu či špecifického nápadu aplikovaného v hre apod. bez písomného súhlasu Tímu Rímskeho Impéria. Následne je výslovne zakázané upravovať či vytvárať akékoľvek materiály a informácie na týchto internetových stránkach či ich používať za akýmkoľvek iným účelom než pre svoje osobné nekomerčné použitie.

6. Hráčovi nevznikajú registráciou účtu žiadne práva či nároky. Herné účty sú majetkom Rímskeho Impéria a sú prepožičané po dobu hrania. Ktorýkoľvek účet môže byť v prípade porušenia pravidiel kedykoľvek zmazaný, a to i bez predchádzajúceho upozornenia.

7. Hráč je povinný zadať pri registrácii svojho herného účtu správny e-mail a získaným ID kódom z prichádzajúcej postregistračnej zálohovacej správy Rímskeho Impéria dokončiť registráciu zadaním ID kódu vo vnútri hry v sekcii Hra-Profil.

8. Súkromné dáta, respektíve hráčske informácie, predané Tímu Rímskeho Impéria pri registrácii účtu zásadne nebudú použité k reklamným účelom a poskytnuté tretím stranám, okrem povinností plynúcich zo zákona Českej či Slovenskej republiky vo výnimočných situáciách.

9. Účet, ktorého prihlasovacie meno, avatar a názvy ním vytvorených miest budú prístupné až od 18 rokov, obsahovať vulgarizmus (Vulgarizmus v neúplnej podobe, u ktorého je význam úplne jasný, je trestaný ako vulgarizmus plného znenia!), urážku admina, hráča či národa (Urážkou nie je myslené iba nadávanie!), zrejmú reklamu, propagáciu rasizmu, nacizmu, antisemitizmu, fašizmu, extrémizmu, ilegálnych drog, slova Admin, Zakladateľ hry, Programátor, Manažér, Antimulti, Moderátor, Pisár, Grafik či jeho akékoľvek počínanie bude porušovať etické pravidlá, zákony Českej či Slovenskej republiky a Listinu základných práv a slobôd, bude okamžite zmazaný, či zmazaný s udelením IP BANu podľa posúdenia miery prehrešku.

10. Hráč môže používať ľubovoľný webový prehliadač. Doporučenými webovými prehliadačmi sú Iceweasel 3.0, Mozilla Firefox 2.0, Mozilla Firefox 3.0 a Mozilla Firefox 3.5.2. Beh hry Rímske Impérium bol testovaný aj na webovom prehliadači Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Opera 9.64 a Opera 10, Google Chrome 2.0.172.28, Safari 4.0.5 a Konqueror 3.5.9.

11. Používanie akýchkoľvek automatických skriptov, programov, anonymizérov, automatizovaných činností prostredníctvom webového prehliadača (tzv. autorefresh) či akékoľvek ďalšie sabotovanie hry, snaha o získavanie súkromných dát hráčskych účtov a akékoľvek obťažovanie ostatných hráčov reklamou či iným nepovoleným spôsobom je zakázané. V prípade porušenia je účet hráčovi okamžite zmazaný, či zmazaný s udelením IP BANu podľa posúdenia miery prehrešku.

12. Pokiaľ hráč v hre nájde programátorskú chybu (tzv. bug) alebo je o nej informovaný iným hráčom, je povinný ju nahlásiť na Systémové fórum, a nijako túto anomáliu, či chybu v systéme nevyužiť vo svoj prospech. V prípade porušenia, respektíve dokázaného nedodržania tohto bodu, je účet hráčovi okamžite zmazaný, či zmazaný s udelením IP BANu podľa posúdenia miery prehrešku.

13. Hráč by mal rešpektovať, že Tím Rímskeho Impéria je zložený len z ľudí, ktorí dobrovoľne neziskovo vykonávajú rôzne funkcie pre zaistenie kvalitnejšej hry pre ostatných. Pokiaľ je nad nejakým prečinom prižmúrené oko, môže byť hráč len rád. Hráč by sa k nim mal teda chovať s odpovedajúcou úctou, pokorou a slušnosťou. Zaistenie zábavy v hre Rímske Impérium totiž nie je ich povinnosťou ale prejavom dobrej vôle!

Antimulti pravidlá

1. Jeden hráč (osoba) môže mať na Rímskom Impériu vytvorený iba jeden účet (hernú postavu). Porušenie sa trestá zmazaním všetkých duplicitných účtov, prípadne i pôvodného účtu v závislosti od miery závažnosti. V prípade podozrenia môže Antimulti admin požadovať dôkaz o tom, že dvaja hráči sú skutočne dve rôzne osoby.

2. Z jedného zariadenia môže hrať iba jeden hráč. V prípade členov rodiny je možné povoliť vytvorenie ďalšieho účtu - tento účet však musí byť na inej mape (nie v rovnakej hre), prípadne v inom národe na rovnakej mape, ak nie je možné, aby boli na inej mape (viac členov rodiny než spustených máp). Túto možnosť je možné využit iba po predchádzajúcej dohode a so súhlasom (cez poštu) od Antimulti adminov. Porušenie sa trestá okamžitým zmazaním všetkých účtov z daného PC, okrem pôvodného prvého účtu. Pri opätovnom porušení sú zmazané všetky účty z daného PC a naviac je hráčovi udelený BAN.

3. Odohrávanie jedného hráča za druhého, teda partnerstvo, je zakázané. Porušenie sa trestá okamžitým zmazaním všetkých zúčastnených účtov. Hráč je povinný si svoje heslo chrániť, nesmie ho prezradiť inému hráčovi.

4. V prípade odohrávania viacerých hráčov sústavne z jednej IP adresy, u ktorých hrozí podozrenie z porušenia predchádzajúcich AM pravidiel, sú títo povinní hrať u iného národa.

5. Za opakované porušovanie pravidiel 1-4 je hráčovi udelený BAN.

6. Antimulti admin nie je povinný hráčovi, ktorý porušil tieto pravidlá, predložiť všetky dôkazy o jeho previnení. Hráč, ktorý sa necíti vinný však má právo na to, aby bol jeho prípad preskúmaný ostatnými členmi adminského týmu.

7. Hráč, ktorý sa domnieva, že by mohol byť neoprávnene upodozrievaný z porušenia AM pravidiel, je povinný túto vec nahlásiť Antimulti adminovi a objasniť skutočnosti, ktoré by môhli viesť k tomuto podozreniu.

8. Zmazanie účtu na vlastnú žiadost je možné v prípade podania žiadosti (cez poštu či Antimulti fórum) iba do 24 hodín od registrácie účtu. Výnimkou je zmazanie vodcu tzv. mŕtveho národa (národ nevlastniaci žiadne provincie a bez možnosti tento stav zmeniť), ktorý môže o zmazanie požiadať aj neskôr. Táto výnimka neplatí pre vodcu národa, ktorý kapituloval všetkým.

9. Hráč, ktorého účet bude neaktívny šesť a viac dní, bude zmazaný za neaktivitu (v prípade dlhodobejšej vedomej neprítomnosti je možné účet zmraziť - viz. Profil).

Moderátorské pravidlá

1. Na Svetové fórum patria všetky príspevky týkajúce sa hry, diskusie o návrhoch, diskusie o minulých vekoch či o veku súčasnom, diplomatické vyjednávanie a politické vyjadrenia, rady hráčom a diskusie o zrazoch hráčov RI.

2. Na Chatové fórum patrí akákoľvek diskusia na voľnú tému.

3. Na Systémové fórum patria príspevky týkajúce sa predtým neohlásených bugov v hre a prípadné žiadosti o reparácie spôsobené bugom.

4. Na Antimulti fórum patria žiadosti o zmazanie účtu podané do 24 hodín od registrácie účtu, vysvetlenie porušenia Antimulti pravidiel, pokiaľ je k nemu hráč vyzvaný Antimulti adminom, informovanie o podozrení z porušenia pravidiel hry, respektíve Antimulti pravidiel, danými účtami, informovanie o činnosti Antimulti adminov či Moderátorov a reakcie na hráčske príspevky len a jedine písané Antimulti adminom či Moderátorom, nie však hráčom.

5. Na fórum Nápoveda patria otázky, na ktoré nedokázal odpovedať Manuál a reakcie na hráčske príspevky len a jedine písané adminmi, nie však hráčom.

6. Na Svetové, Chatové, Systémové a Antimulti fórum nepatrí všetko, čo nie je uvedené, že na dané fórum patrí, spam, tapetovanie, príspevky, kde je obsiahnutých viac smajlíkov než slov, príspevky s rasistickou, nacistickou, fašistickou, extrémistickou či erotickou tematikou, reklama, komercia, nepovolené odkazy, vulgarizmy (Vulgarizmus v neúplnej podobe, u ktorého je význam úplne jasný, je trestaný ako vulgarizmus plného znenia!), urážky adminov, hráčov či národov (Urážkou nie je myslené len nadávanie!), podanie návrhu na zlepšenie hry k naprogramovaniu (viď SMEROVANIE HRY), posielanie vyjadrenia a tlmočenie príspevku druhého hráča, ktorý má BAN na fóra a sťažnosti na rozhodnutie adminov (Riešte slušnou formou priamo s adminmi cez Poštu, prípadne ICQ.).

7. Za urazenie adminov je hráčovi okamžite zmazaný účet, či zmazaný účet s udelením IP BANu podľa posúdenia miery prehrešku. Za akékoľvek iné porušenie Moderátorských pravidiel je hráčovi najprv zmazaný príspevok a udelené upozornenie, či zmazaný príspevok a udelený BAN na fóra na 2 dni (tzv. bobor) podľa posúdenia miery prehrešku, pri opakovanom porušení nasleduje zmazanie príspevku a udelenie BANu na fóra na 4 dni a nakoniec zmazanie príspevku a udelenie BANu na fóra do konca prebiehajúceho veku.

Uvedeno v platnost dne 10.09.2010.


Často kladené otázky k pravidlám hry

1. Neprišiel mi ID kód. Pošlete mi ho?

Nepošleme. Pokiaľ Vám neprišiel ID kód, môžete si ho zaslať sámi zo sekcie Zabudli ste heslo, či ID kód?. Do nej je možné sa dostať z úvodnej stránky hry. Vyplňte požadované údaje, teda prihlasovacie meno a e-mail, ktorý ste zadali pri registrácii účtu, respektíve, ktorý máte uvedený v sekcii Hra-Profil (Tu ho môžete jednoducho zmeniť v prípade, že Vám na pôvodný e-mail opakovane neprichádza nová postregistračná zálohovacia správa Rímskeho Impéria.), a pošlete si požadovaný ID kód. Rovnaký postup môžete uplatniť v prípade zabudnutého hesla.

2. Zaregistroval som sa do zlého národa. Kde môžem zmazať svoj účet?

Svoj účet si sámi zmazať nemôžete. Nie je to umožnené. Avšak o zmazanie účtu môžete požiadať príslušného Antimulti admina podľa hernej mapy (M1 – Apeiron, M2 – samot), buď cez Poštu, či Antimulti fórum. V prípade podania žiadosti do 24 hodín od registrácie Vášho účtu, bude vyhovené.

3. Kto je to Antimulti admin?

Antimulti admin je admin (administrátor hry), ktorý sleduje dodržiavanie pravidiel hry, predovšetkým ale Antimulti pravidiel (viď vyššie), a následne trestá hráčske prehrešky podľa uvedeného postupu jednotlivých bodov pravidiel hry, napríklad zmazaním účtu, či zmazaním s udelením IP BANu podľa posúdenia miery prehrešku.

4. Môžu hrať dvaja ľudia, respektíve môžu byť zaregistrované dva herné účty, z jedného PC?

Z jedného PC môže hrať len jeden hráč. Výnimku tvorí len možnosť odohrávania druhého člena rodiny na odlišnej hernej mape, čo je však možné využiť len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom (cez Poštu) od Antimulti admina (M1 – Apeiron, M2 – dablicek).

5. Môžem požiadať Antimulti admina o zmazanie účtu, pokiaľ už nechcem hrať, či chcem prejsť na druhú hernú mapu?

Nemôžete, toto nezapadá do náplne činnosti Antimulti admina. V prípade požiadania o zmazanie účtu z dôvodu Vášho skončenia pôsobenia v hre bude Váš účet automaticky zmazaný po viac než 6-tich dňoch neaktivity. V prípade prechodu na druhú hernú mapu môžete prejsť pomocou samotnej hry, využitím vyhnanstva. Stačí len zaslať vládcovi národa, v ktorom práve odohrávate, žiadosť o vyhnanstvo. Podľa jeho rozhodnutia sa do vyhnanstva dostanete okamžite, či až po 2 dňoch od zaslania žiadosti. Následne sa dostanete do vyhnanstva, kde budete musieť vytrvať minimálne 24 hodín, po nich budete môcť zaslať vládcovi príslušného národa na druhej hernej mape žiadosť o prijatie.
Súhlasím s pravidlami hry.

Návod k registrácii

© 2003 - 2024 Tím Rímského Impéria, všetky práva vyhradené,     FB skupina:      hosting: G-Hosting     freehosting: HY